Reglament

La Montpedró és una cursa i caminada a peu de mitja muntanya que se celebrarà el dia 27 de març de 2022 amb sortida i arribada a la població d’Ivars de Noguera de la província de Lleida i passant pels termes de les localitats de Castillonroy i Baldellou de la província d’Osca.

L’edició d’aquest 2022 serà la 6a edició de la prova, i s’esperen unes 250 persones.

 1. És una prova que transcorre íntegrament per camins i es fa corrent a peu.
 1. El Club Esportiu Rocko Almenar és l’entitat organitzativa de la prova.

2.    RECORREGUT I SENYALITZACIÓ

 • El recorregut estarà degudament senyalitzat en la seva totalitat, si és possible amb material biodegradable, amb cintes i fletxes que un cop finalitzada la cursa serà fàcilment recuperable pels organitzadors. Especialment es tindrà cura en el marcatge de les cruïlles i altres llocs conflictius, sempre que sigui necessari l’organització ubicarà físicament una persona en aquests llocs, sigui quina sigui la seva naturalesa.
 • Al recorregut se situaran controls d’avituallament, en una distància no superior a 10km entre ells. Aquests disposaran com a mínim d’aigua i menjar.
  • Al llarg del recorregut l’organització de la prova, podrà ubicar punts de control de pas per garantir el bon funcionament de la cursa, i per orientar els corredors en punts conflictius. Els controls de pas, prendran nota dels dorsals.
  • Els punts a controlar per l’organització que es veuen afectat per cruïlles entre camins o via sense nomenclatura i d’ús privat seran controlats per voluntaris degudament identificats i amb armilla reflectant.
  • El punt final on es transita pel lateral  direcció a l’interior de la població de la via L-903 PQ.2.6 estarà controlada per 2 voluntaris amb armilla reflectant on regularàn el transit si s’escau. Únic punt que transcórrer per Catalunya.

3.    CATEGÒRIES

 • S’estableixen les categories següents (masculines i femenines)
 • General .
 • Sènior . dels 23 als 39 anys.
 • Veterà .dels 40 als 49 anys.
 • Màster . + de 50 anys.
 • Clubs . (* Només vàlid Lliga Trail Running Series Lleida TRS )

*La suma dels tres millors posicionats (Mixt) Vegeu l’article 4. Si s’escau.

3.2 A aquest efecte sempre s’ha de tenir en compte l’edat dels participants el 31 de desembre de l’any en curs.

4.    COMPETICIÓ PER CLUBS ( Només vàlid Lliga Trail Running Series Lleida TRS )

 • 4 .1Tots els membres de l’equip han de formalitzar la seva inscripció de manera individual posant el nom del club al camp corresponent.

4 .2 Els equips estaran formats per tots aquells corredors que representin el seu club.

4 .3 Dins l’equip hi ha d’haver un mínim d’una dona. Si no n’acaba cap l’equip no puntuarà.

4 .4 Puntuaran els primers tres corredors de l’equip que arribin a meta, però com a mínim una dona. Per exemple, si els tres primers són home i la quarta és una dona, puntuaran els primers homes i la dona.

4.5. La puntuació de lequip serà la suma de les posicions de cada corredor. I l’equip que tingui el número més baix serà el guanyador.

4 .6. La millor dona de lequip puntuarà dins de la classificació general femenina. Per exemple, si la primera dona d’un equip queda la 1a, suma un punt per al vostre equip.

4 .7. Si en un equip hi ha més d’una dona que puntuï, només la millor ho farà dins de la classificació general femenina, les altres sumaran els punts en funció de la seva posició a la classificació general.

 • .8 En cas d’empat, s’ha de tenir en compte la posició del darrer membre que puntua de l’equip, el millor classificat ha de marcar la diferència.

5.    OBLIGACIONS DE LES ENTITATS ORGANITZADORES

 • .1. En cas d’anul·lació o modificació de dates, zona i/o recorregut d’una prova, l’entitat organitzadora informarà, preferentment per correu electrònic o similar, el més aviat possible.

5 .2 L’organització de la cursa pot suspendre la prova quan les condicions climatològiques o raons de força major ho aconsellin.

5 .3 L’organització té prevista una zona, a prop de la sortida, amb lavabos, vestidors, dutxes que segons situació sanitària es podrien utilitzar,  i pàrquing.

5 .4 L’organització facilitarà tants controls amb avituallaments com cregui necessaris, tenint en compte una distància màxima entre ells de 10km. Aquests controls estan proveïts com a mínim daigua i menjar.

5 .5 Per a la seguretat dels corredors l’organització posarà a corredors escombra que acabessin el circuit amb el darrer corredor/caminador.

5 .6. L’organització de la cursa disposarà d’un equip mèdic a la sortida/arribada

5 .7. L’organització de la cursa serà la responsable de recollir els rètols, senyals, cintes, etc. que s’hagin utilitzat per marcar el recorregut, així com de les escombraries que es puguin produir durant el recorregut.

 • .8. L’organització de la cursa identificarà degudament els participants, abans de l’inici mitjançant dorsals.

6.    QUI POT PARTICIPAR A LA CARRERA

  6.1. L’edat mínima per participar a la cursa de 28k i 19k és dels 14 anys fins als 15 acompanyat d’un adult i dels 16 anys cap endavant. El recorregut de 8k es pot fer des dels 0 anys fins als 15 anys acompanyat d’un adult, i dels 16 anys cap endavant. La Seroneta es gratuïta per a menors de 11 anys. Les diferents proves estan obertes a  qui accepti el reglament, i sempre que la inscripció s’hagi fet correctament i dins del termini establert.

 • .2 L’organització s’assegura que tots els participants estan coberts per una assegurança d’accidents, ja sigui per la pròpia llicència del corredor o la contractada per l’organització.

7.    OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

 • .1. Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització de la carrera. En cas de no obeir les directrius de seguretat indicades per l’organització, el corredor/a podrà ser desqualificat de la prova.

7 .2 Tots els participants tenen l’obligació de portar el dorsal íntegre, sense doblegar ni retallar, i en lloc visible.

7 .3 Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que observin. En cas de no fer-ho seran desqualificats.

7 .4. Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa ho hauran de comunicar a l’organització a través del control més proper al lloc de la retirada.

7 .5. Tots els corredors hauran de portar el calçat i el material adequat per realitzar la prova.

7 .6. El corredor és el responsable de fixar tots els controls que hagi establert l’organització.

7 .7 Cada corredor ha de portar el seu got o bidó per ser utilitzat en els avituallaments.

7.8 El corredor ha de respectar l’hora de tall que estableixi l’organització en el punt de control de la “CRESTA” que serà les 12:30 hores. A partir d’aquesta hora de tall no es podrà continuar en cursa fent el recorregut normal, tindràn que passar pel pas alternatiu marcat. Qui decideixi fer-la, será sota la seva responsabilitat i fora de competició. Es retirarà el dorsal.

7.9 Tot corredor que no faci la cresta ja sigui pel tall horari o per algun altre motiu, es sumarà 3 hores al temps final, excepte als caminadors.

7.10 El VOLUNTARI pot decidir de deixar continuar o no a un corredor si veu que aquest no està en condicions de fer-ho. Es retirarà el dorsal.

8.    INFRACCIONS

 • .1. Les infraccions seran les mateixes que aplica el reglament del circuit TRS Lleida si es realitza la lliga.

https://trslleida.blogspot.com/p/reglament.html

9.    RECLAMACIONS

 • El mateix dia de la cursa es faran públics els resultats en un lloc visible. Els participants podran fer una reclamació oral al director de la cursa al tancament de la prova i es farà constar a lacta de la prova.
  • Per a reclamacions posteriors al dia de la cursa, els participants tindran dret a reclamar per escrit dins dels 3 dies següents a la publicació dels resultats a la pàgina web.

10.    IMATGE I VIDEO

 1. El participants autoritza que l’organització pugui fer ús de les imatges o vídeos capturats durant la prova, per poder ser publicades a la web i les xarxes socials, així com en qualsevol publicació física que es cregui oportú. També cedeix les imatges perquè puguin ser utilitzades pels patrocinadors de la prova.

11.    SALUT

 1. El corredor en emplenar el formulari d’inscripció reconeix que està en perfectes condicions físiques per a la pràctica esportiva, i en concret per córrer entre 20 i 30 km. És responsabilitat del mateix corredor fer-se reconeixements mèdics periòdics perquè no tingui cap risc. I eximeix l’organització de qualsevol problema físic que pugui patir durant la participació.
  1. Omplir i signar el formulari de declaració responsable referent a la COVID 19 i entregar-lo en el moment de la recollida del dorsal a l’organització.

12.    MODIFICACIÓ

 1. Aquest reglament es pot modificar en qualsevol moment de la temporada, amb avís previ per part dels organitzadors, si per alguna raó justificada fos necessari.

13.    ACCEPTACIÓ

 1. La inscripció a la cursa implica acceptar aquest reglament.